Opći uvjeti poslovanja

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) agencija za posredovanje u prometu nekretninama MEDIATOR, obrt za posredničke i konzultantske usluge, vl. Vedran Milković, Nikole Tesle 11, Rijeka, OIB: 11059323108 donosi slijedeće
 

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavac) koja s posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor).
(2) Cilj posredovanja je sklapanje pravnog posla između nalogodavaca, odnosno nalogodavca i treće osobe, kojeg je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, zakupu, najmu i dr.
(3) Svrha posredničkog ugovora je uređenje aktivnosti, prava i obveza posrednika i nalogodavca koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe s ciljem sklapanja pravnog posla kojem je predmet određena nekretnina
(4) Opći uvjeti su sastavni dio posredničkog ugovora sklopljenog između posrednika i nalogodavca.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina je agencija za posredovanje u prometu nekretninama MEDIATOR, obrt za posredničke i konzultantske usluge, vl. Vedran
Milković, Nikole Tesle 11, Rijeka, OIB: 11059323108.
Posredovanje u prometu nekretnina su radnje posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnog posla kojeg je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Agent posredovanja u prometu nekretnina je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja od posrednika u prometu nekretnina zatraži bilo koju uslugu iz posrednikove djelatnosti. Nalogodavac s posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju u odgovarajućem svojstvu (prodavatelj, kupac, zakupodavac, zakupoprimac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba je osoba s kojom posrednik može i ne mora imati sklopljen ugovor o posredovanju i koju nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara i sklapanja pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za pružene usluge posredovanja.
 

Članak 3.

(1) Posrednik pruža svoje usluge isključivo pravnim i fizičkim osobama s kojima ima sklopljen ugovor o posredovanju ili ugovor o poslovnoj suradnji.
(2) U obavljanju posredničkog posla, posrednik je obvezan postupati savjesno i pošteno te u skladu s dobrim poslovnim običajima štititi interese nalogodavaca, te nastupati nepristrano u cilju realizacije posla.
 

PONUDA NEKRETNINA

Članak 4.

(1) Ponuda i potražnja nekretnina koju posrednik oglašava temelji se na podacima koji su zaprimljeni pismenim i usmenim putem od strane nalogodavaca.
(2) Glede oglašenih nekretnina, postoji mogućnost pojave greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
(3) ponude i obavijesti posrednika je primatelj (nalogodavac) dužan čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje posrednika smije prenijeti trećoj osobi.
(4) Ako je primatelj naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail) ili preporučenim pismom.
(5) Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje: Ugovor o posredovanju) obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
(2) Ugovor o posredovanju se sklapa između posrednika i nalogodavca, a osobito mora sadržavati:
-podatke o posredniku, 
-podatke o nalogodavcu,
-podatke o vrsti i bitnom sadržaju posla za koji se posreduje,
-cijenu usluge posredovanja, odnosno visinu posredničke naknade.
-o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
(3) Ugovor o posredovanju može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje (npr. rok i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničke naknade i sl.)
(4) Ugovor o posredovanju sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme.
(5) Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
(6) U slučaju prodaje nekretnine koja se nalazi u suvlasništvu više osoba potpisnici ugovora o posredovanju su svi suvlasnici ili njihov predstavnik odnosno opunomoćenik.
(7) Ugovor o posredovanju može se sklopiti i kao ugovor o isključivom poslovanju kojim se nalogodavac obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika te ista obveza mora biti izričito ugovorena.
(8) Ako za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopi mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina posredničke naknade nije ugovorena, nalogodavac je posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
(9) Prilikom sklapanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

Članak 6.

(1) Posrednik može prenijeti ugovor o posredovanja na druge posrednike ako tako ugovore posrednik i nalogodavac (ugovor o potposredovanju).
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nalogodavac ostaje u ugovornome odnosu samo s posrednikom s kojim je sklopio ugovor, a posrednik će nalogodavcu predati popis posrednika na koje se ugovor o posredovanju prenosi.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.

Potpisom posredničkog ugovora posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
– očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
– upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
– pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
– nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,
– okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 8.

(1) Smatra se da je posrednik izvršio svoju obvezu posredovanja iz posredničkog ugovora ako je omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je nalogodavac pregovarao o sklapanju posredovanog posla, a naročito ako je:
- neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine; 
- organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju posredovanog posla;
- nalogodavcu priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine ili kontakt podatak (ime, broj telefona ili dr.) osobe ovlaštene za pregovaranje ili sklapanje posredovanog pravnog posla.

Članak 9.

(1) Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.
(2) Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
(3) Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 10.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
(2) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drugačije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

Članak 11.

(1) Nalogodavac je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke o trećim osobama i nekretninama koje sazna obavljajući aktivnosti povezane s ostvarenjem svrhe i cilja posredničkog ugovora.
(2) Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, nalogodavac je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 12.

(1) Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu u iznosu određenom ugovorom o posredovanju (u daljnjem tekstu: naknada).
(2) Vrijednosti naknade navedene su u Cjeniku posredničkih usluga koji objavljuje posrednik.
(3) Visina naknade ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine.
(4) Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.
(5) Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja ugovora, odnosno predugovora u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.
Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između posrednika i nalogodavca.
(6) Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed predujme sredstva vezano uz iste troškove.
(7) Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora, ako ugovorom nije drukčije ugovoreno, i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.
(8) Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja, ali ima pravo tražiti naknadu štete od zaposlene osobe sukladno propisima o radu.
(9) Ukoliko nalogodavac sam ponudi posredniku naknadu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu naknadu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru sa uslugama posrednika, ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.
(10) U slučaju posredovanja, u kojem je nalogodavac sam ili preko treće osobe našao zainteresiranu osobu za sklapanje predmetnog posla, posrednik može u skladu sa postojećim cjenikom usluga naplatiti stvarne troškove nastale tijekom poduzimanja aktivnosti iz posredničkog ugovora.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 13.

(1) Potpisom ugovora o posredovanju, nalogodavac daje Posredniku privolu za korištenje osobnih podataka, OIB-a, matičnog broja građana, adrese i ostalih identifikacijskih podataka i podataka iz posredničkog ugovora, kupoprodajnog ugovora i ugovora o zakupu ili najmu te potvrđuje da je obaviješten o načinu korištenja podataka i suglasan s uvjetima.
(2) Posrednik se može navedenim podacima koristiti u svrhu identifikacije klijenta i predmeta poslovanja, povezivanja podataka u službenim evidencijama, zaštite imovinskih interesa u poslovanju, informiranja nalogodavca i realizacije cilja posredničkog ugovora.
(3) Podaci se smatraju tajnom i ne mogu se dostavljati trećim osobama, osim u slučaju da su ti podaci neophodni za realizaciju ugovorenih i zakonskih obveza.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 14.

(1) Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
(2) Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
(3) Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom o posredovanju nije drukčije ugovoreno.
(4) Odredbe stavka 2. i 3 ovoga članka odnose se i na prestanak ugovora o isključivome posredovanju.
(5) Kada ugovor o posredovanju prestane zbog isteka vremena na koji je sklopljen, odnosno isteka razdoblja od 12 mjeseci ukoliko stranke nisu ugovorile rok, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.
(6) Nalogodavac je prilikom prestanka ugovora dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
(7) Svaka ugovorna strana može prije roka raskinuti ugovor zbog nepridržavanja ugovornih obveza druge strane. Ugovor se uz obrazloženje razloga raskida pisanim putem i dostavlja elektroničkom poštom (e-mail) ili preporučenim pismom.
(8) Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka i bez krivnje posrednika jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja (troškovi oglašavanja, materijalni troškovi i dr.) koji su nastali do raskida ugovora.
Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Stranka može prigovore upisati u knjigu evidencija prigovora potrošača koja se nalazi u poslovnom prostoru agencije.

Članak 16.

(1) Za odnose između posrednika i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. 
(2) U slučaju spora ugovorne strane su dužne, prije pokretanja sudskog postupka, pokušati spor riješiti mirnim putem. Ukoliko mirno rješenje spora nije moguće, nadležan je Općinski sud u Rijeci.

Rijeka, 2019. g.